30 ноември 2011

Писмо на Чарли Чаплин до дъщеря му Жералдин

След забавната история в предишната статия е време да се върнем в реалността (каквото и да представлява тя за всеки от нас) с писмото на един велик Човек - Чарли Чаплин, адресирано до дъщеря му - Жералдин. Тъжна, но изключително поучителна и истинска история, урок по Живот.

Моето момиче,
сега е нощ. Всички невъоръжени воини в моята малка крепост заспаха.
Не са будни нито брат ти, нито сестра ти. Дори майка ти вече спи.
Едва не събудих заспалите птички, докато стигна до тази полусветла стая.
Толкова съм далеч от теб! Но нека ослепея, ако макар и за миг твоят портрет е изчезнал от очите ми. Той е тук – на масата, тук до моето сърце. Но къде си ти? Там, в приказния Париж, танцуваш на величествената сцена на Шан з’Елизе. Знам това, а сякаш в тихата нощ чувам стъпките ти, виждам очите ти да блестят като звезди в зимната тъмнина.
Чух, че твоята роля в този празничен и светъл спектакъл е ролята на персийската красавица, пленена от хан Тартар. Бъди красива и танцувай! Бъди звезда и сияй! Но ако възторзите на публиката те опияняват, ако ароматът на цветята, изпратени до тебе, те замае, ти седни в един ъгъл, прочети писмото ми и се вслушай в гласа на своя баща!

29 ноември 2011

Бъдещето на България...

Реших да ранообразя малко блога с един забавен сценарий за евентоалното бъдеще на България. Надявам се да харесате историята.

2011 г.
Най–после е избран изпълнител за прокопаване на тунел под прохода Шипка. Месец по-късно челната копаеща машина се разтърсва от мощен удар и спира.

25 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Послеслов и използвана литература

1. Българите, идещи от древността и устремени към БЪДЕЩЕТО - в продължение на хилядолетия, са изминали един невероятен път. Имало е години на мирен и градивен труд и цели епохи на култура и цивилизованост. Имало е и години на войни, на кървави вражески нашествия и погроми, на насилия и неописуеми страдания. Имало е и векове на черна робия. Българите са надживели и преселения на хиляди километри през пустини и безводни степи, през вечно заснежени планини и пълноводни реки. Пътят на нашите предци е бил изпълнен с невероятни трудности и премеждия, които народът ни е преодолял, оцелял е и е донесъл името си до наши дни. Негов стожер при тези изпитания са били могъщият български дух, богатата душевност, чувството за организираност, стремежът към знание, моралните добродетели и пословичното трудолюбие на българина.

24 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Седма глава. Мисия и съдба на българите

1. Един от най-спорните въпроси в обществознанието е този за развитието. Сега е господстващо становището, че натрупването на знания и използването им на практика е развитие. По принцип това е вярно, но само ако обхваща обществото в неговата цялост - както материалната, така и духовната сфера на обществен живот. За жалост в действителност нещата не стоят така, защото към проблема „развитие” се подхожда тесногръдо. За развитие се приемат постиженията на науката, техниката и технологиите, които са свързани с материалната сфера на обществен живот. Този процес е стъпил и върху частната собственост, парите, пазара и конкуренцията. В същото време развитието на духовната сфера е напълно занемарено - там развитие в сегашния развит свят няма. Налице е движение в обратната посока - към духовна нищета и деградация.

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Шеста глава. Измерения на българската национална идентичност

1. Индивидът, отделният човек има шанс да оцелее в агресивна обществена и природна среда само, ако живее в някаква общност от хора. А общността съществува като такава когато се самоидентифицира по един или повече социални признака на еднаквост, еднозначност. Такива признаци може да бъдат расовата принадлежност, езика, песмеността, държавата, религията, културата, фолклора, нрави и обичаи, икономически фактори (признаци), национално име, история, морал и др. Всеки от тези признаци може да бъде елемент на националната идентичност. Народи, които осъзнават и пазят националната си идентичност оцеляват при превратностите на историята. А тези, които не я пазят - слизат от историческата сцена. Нагледни примери в тази насока има и за едните, и за другите. Или осъзнаването и отстояването на националата идентичност означава НАЦИОНАЛНО ОЦЕЛЯВАНЕ!

22 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Пета глава. Нова България

А. Първи стъпки

1. На 3 март 1878 год., с подписването на Сан-Стефанския мирен договор, България възкръсва от пепелта на историята. Но единната българска територия е разкъсана на пет части от Берлинския диктат. Решенията на Берлинския конгрес са посрещнати навсякъде по българската земя с голяма болка и готовност за съпротива. Изпращат се протести до руския император и европейските страни. За жалост всичко е напразно, защото интересите вземат връх над справедливостта. Израз на съпротивата срещу Берлинския диктат е и Кресненско-Разложкото въстание от есента на 1878 год.

19 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Четвърта глава. Покръстване на българите и последващото хилядолетие

Борис I, покръстителят на българите, се възкачва на владетелския престол през 852 год. като KАН и слиза от него по своя воля през 889 год. с невзрачната славянска титла “княз”. В тази връзка е важно да се знае, че през онази епоха на огромната територия от Казахстан до Средна Европа имперската титла КАН или ХАКАН са имали право да носят само владетелите на българите, аварите и хазарите1. През първите десет години от царуването си Борис І води няколко неуспешни войни с тогавашните могъщи съседи на България - Византия и немското кралство. Тези страни са били християнски държави и са гледали на страната ни с неприязън. Впоследствие навярно изолираността на България от християнските страни и свързаните с това проблеми са накарали Борис I да вземе съдбоносното решение за отстъпление от отческата ЧЕСТ и СЛАВА за отхвърляне на хилядолетната религия и традиции на българите и за приемане на християнството.

18 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Трета глава. Българите – носители на знание, държавност, култура, морал и красота

1. В първа глава беше проследен героичният път и неувяхващата слава на нашите предци през ранното средновековие. Във втората глава бе показан произходът, религията и пътят на българите през далечните хилядолетия. А тук, в трета глава, ще бъде направен опит за изясняване на общочовешките ценности, на които са били носители българите и на това, какво са дали те на другите народи.
Знанието и мъдростта лежат в основата на човешките добродетели. Те са главния фактор за изграждане на цивилизация. Те са и преграда срещу така нареченото “вторично подивяване”, т. е. срещу връщане назад от постигнатото вече културно равнище. Знанието, с което разполага сега човечеството, е огромно.

16 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Втора глава. Сага за произхода, религията и пътя на древните българи

1. През ХІІ век арабският пътешественик Ал-Гарнати посещава Волжка България. Там му е дадено да се запознае с книгата „История на българите”, до която не всеки е имал достъп. От тази книга той е записал само мотото под заглавието, което гласи, че българин означава МЪДЪР, РАЗУМЕН ЧОВЕК.1 Това дошло до нас определение, за качествата на древните българи, не е случайно. Без съмнение нашите предци са били мъдри и разумни хора и затова са се ползвали с уважението на другите народи, с които са били в някакъв контакт.

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Първа глава. Векове на героизъм, слава и съзидание

1. Древните българи, чието име носим ние, са били велик народ със славна история и респектиращо име. Само в Европа те са образували три държави-империи, съществували в продължение на векове:
 - Кубратова България, чиято предистория започва от 165 г. сл. Хр.
 - Велика Волжка България, съществувала от VІІ до ХІІІ век, а  впоследствие като Казанско ханство – до ХVІ век.
 - Дунавска България – нашата Родина, чиито основи полага кан Аспарух през 680 г.

Идвайки в Европа, древните българи донесли знание и култура. Те са дали началния импулс към държавност и са повлияли градивно за културен напредък на много народи от Централна и Източна Европа. Ние сме единствените техни наследници, които са опазили досега непроменено народностното име БЪЛГАРИ и името на държавата БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Встъпление

Тази книга е поглед към приказната хилядолетна история на българския род. Тук са подбрани и подредени най-съществените събития от тази история и е направен опит за оценка на влиянието им върху съдбата на народа ни. Използвани са данни от трудовете на съвременни автори-родолюбци, които с много усилия и находчивост успяха да разкрият нови страници от българската история. Тези сърцати българи все по-успешно достигат до истината за миналото на нашия народ, което спомага за отхвърляне на заблудите и преднамерените изкривявания и фалшификации на българската история.
Оказа се, че ние българите, имаме велика и славна история, каквато малко народи по света притежават. Българите - нашите предци са били могъщ народ, хора със силен дух и богата душевност. Те са били народ победител, народ преуспяващ, народ за пример.
Неувяхваща е славата на техните дела, идеща от хилядолетията. Всичко това вдъхва в нас, техните наследници, вяра и оптимизъм и ни изпълва с енергия и воля за борба с трудностите по пътя към бъдещето.
Целта на тази книга е събуждане и издигане на българското национално самосъзнание, което по естествен път да доведе до възпламеняване на Могъщия Български Дух. Счита се, че едно от средствата за постигане на такъв резултат е възкресяването и синтезът в една цялост на основните събития от българската история. Така те ще могат да окажат по-силно въздействие върху националното ни съзнание, ще стимулират единение и воля за действие. Раздробеността, разпиляността и многословието са безплодни, когато залогът е голям.
За успеха на движението ни към бъдещето, решаваща роля ще имат знанието, степента на организираност и наличието на морал и воля да се борим и вървим напред.
По всичко това ние можем да се поучим от нашите предци - древните българи. В нашата история и в нас самите е закодирано всичко, което е необходимо по пътя на българския род към БЪДЕЩЕТО!

* * *

БЪЛГАРИ дава ви се:

Камбанен звън - за да се пробудите!
Памет - за да знаете кои сте и откъде идвате!
Знание - за да прогледнете и прозрете бъдещето!
Твърд - за опора, на която да стъпите!
Знаме - за да го следвате, без да откъсвате поглед от него!
Огън - за да възпламените своя дух и да полетите!
Меч - с който да се сражавате като лъвове - храбро, с достойнство и чест и да побеждавате!

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Встъпителни думи и съдържание

Тази книга се посвещава с много любов:
•    На нашата мила и прекрасна Родина, на нашето Отечество България!
•    На героичния и славен български народ, надживял невероятни изпитания в продължение на хилядолетия!
•    На Децата на Слънцето и Деца на България, носители на светлина и надежда за бъдещето, на любознателните, трудолюбиви и ученолюбиви българчета!
•    На българските девойки и младежи
•    На българските мъже и жени!
•    На българите-ветерани, крачещи вече към залеза на живота!
•    На българите, разпръснати навсякъде по света и не забравили своя Род, Родина и Българско име!
•    На тези, които са изминали половината от пътя на родолюбието, за да могат да извървят и останалата част!
•    На всички, които наричат себе си българи!


Съдържание
Встъпление
Първа глава. Векове на героизъм, слава и съзидание
Втора глава. Сага за произхода, религията и пътя на древните българи
Трета глава. Българите - носители на знание, държавност, култура, морал и красота
Четвърта глава. Покръстване на българите и следващо хилядолетие
Пета глава. Нова България
А. първи стъпки
Б. Десетилетия на войни, въстание и преврати
В. Социализъм
Г. Демокрация
Шеста глава. Измерения на българската национална идентичност
Седма глава. Мисия и съдба на българите
Послеслов
Използвана литература

01 ноември 2011

Висше знание за начинаещи - Част 18: Ресурси

Понеже Висше знание за начинаещи е обобщен преглед на темите, засегнати по-подробно на други места, аз силно ви препоръчвам да потърсите следните книги. Те са организирани в категории и подредени в рамките на всяка категория от начинаещи до напреднали. Някои можете да намерите в библиотеки или книжарници, а други трябва да намерите в Интернет.


Висше знание за начинаещи - Част 17: Заключителни думи

Вълнуващи времена са пред нас! Вълните на промяната са върху нас. Ще държите ли главата си в пясъка или ще сърфирате в периферията на тези вълни към свободата?

Колко гладко или грубо ще завърши промяната, зависи от това колко успешно вие и другите изберете да се издигнете нагоре във вашата духовна мъдрост, баланс и разбиране. Колкото по-висока е вашата душевна честотата и осъзнаване, толкова повече вие се настройвате на канал на преживявания, които са хармонични и щастливи, другите, свързани с вас също получават малко тласък. Когато се издигнете, вие ще издигнете и света по непряк, но значим начин.
Вие сте родени тук с причина и тази причина ще стане по-ясна за вас с разгръщането на живота. Ако преследвате това, което наистина тонизира душата ви и ви дава пълно вътрешно чувство на изпълване, тогава нещата ще си дойдат на мястото автоматично. Вашите латентни таланти ще бъдат извикани от нуждите на обстоятелствата; отговорете на предизвикателствата с ентусиазъм и тези таланти ще разцъфтят.

Бъдете разумни, когато се изправяте пред вашите вярвания. По-добре е да създадете нещо ново, отколкото просто да атакаувате старото. Забавлявайте се с живота, запазете чувството си за хумор и не забравяйте да търсите любов, истина и мъдрост над всичко друго. Нека вашия дух се събуди и заблести!


Следва последна 18-та част....

Висше знание за начинаещи - Част 16: Помагайки на другите

Ако бъдете включени в изследване за някоя от темите, обсъдени в тази книга, вие неизбежно ще почувствате необходимост да кажете на другите за това.

Но няма да ви отнеме много време, преди да осъзнаете, че по-голямата част от хората са затворени към алтернативни идеи. Те могат да спорят с вас, да ви обявят за луди или да ви се изсмеят в лицето. Може би един на всеки десет ще бъде с достатъчно отворен ум за да води интелигентен разговор, но от останалите не може да се очаква да бъдат толкова склонни. Не всеки е готов да мисли извън рамките и ограниченията, които сам си е създал и колкото по-дълго остава в този ограничен начин на мислене, толкова по-трудно става да се измъкне. Следователно по-възрастните хора са склонни да бъдат по-малко възприемчиви, отколкото по-младите. Най-лошите от тях са образованите в унивевристети "всезнаещи", които гледат с лошо око на всеки, който притежава особено мнение. Но никога не знаете, къде стоят хората, докато не си взаимодействате с тях, затова не правете преценка, докато действията им не отговорят сами за себе си.