16 декември 2010

Мислят ли хората?

Със съжаление трябва да напиша НЕ. И това явление засяга всички хора, без изключение, защото всички сме израсли под влиянието на гигантската мисъл-форма, че съществува проверената и доказана истина. И тази истина може само да се повтаря и не подлежи на съмнение, т.е. хората боравят с установени мисловни шаблони, които им създават илюзията, че мислят. Разбира се, кой луд ще си признае, че е луд. И от всички хора единици са тия, които осъзнават сериозността на проблема. 90% от хората живеят под девиза: "Така правят другите хора - следователно това е правилно" - важното е да не са по-долу от някакво средно ниво. Колко хора се замислят, че такова поведение прилича повече на поведение на машина, на робот или както пиша понякога - на зомби. Масовата мисъл-форма, че да подражаваш на преобладаващото мнозинство е гаранция, че постъпваш правилно, изпразва главите на хората от какъвто и да е опит за критична оценка и стремеж за усъвършенстване. Благодарение на тази умствена леност, действа ефективно рекламата, политическите и религиозните внушения.

Създаването на писмеността и приноса на древните българи

Възникването на писмеността като културна проява на човечеството е от първостепенно значение. Дали даден народ притежава своя писменост е мярка за неговото духовно извисяване и за степента на културното му развитие. Още от дълбока древност на писмените народи е била отредена ролята на духовни обединители и водачи на човечеството.


Писмеността се появява на определен етап от човешкото развитие. Тя дава възможност както за по-добра комуникация между отделните индивиди и различните народи, така и за трайно съхраняване на придобитите знания в областта на математиката, строителството, медицината, историята, географията, военното дело, астрономията, астрологията.

Фундаментални ограничения на модерната наука (Част 2)

Философията е много динамична и в нея като че ли няма стриктни правила и ограничения. Тя изглежда няма никакви предварително зададени граници по отношение на областите, които да проучва, и може да подлага на критическо изучаване естеството и на науката, и на изкуството, и на нравствеността.

Философията постави началото на съвременната наука и е повлияла развитието на нейните най-сигурни и съществени средства, като логиката и научния метод. Изглежда, че философията е свободна като съзнанието, ограничена единствено от въображението. Някои философи са се надявали, че с помощта на философията евентуално биха могли да разберат същността на Вселената.

Фундаментални ограничения на модерната наука (Част 1)

Ограничение в модерната физика

Понастоящем съществува мнението, че модерната наука ще продължава да напредва неограничено и рано или късно ще открие една цялостна и логична теория за Вселената. Въпреки това, наред с растящия си прогрес, модерната наука разкрива и собствените си ограничения. Едни от най-големите открития на модерната наука са именно откритията за собствените й ограничения…

В различни области на модерната западна култура, които са тясно свързани с развитието на модерната наука, отново и отново, по различно време и от различни хора се откриват фундаментални ограничения. Тези ограничения намаляват обхвата на модерната наука.

Фракталната структура на холографската Вселена

Фракталите са особен род явление, което дава математическа информация за безкрайно големите и безкрайно малките величини на нашата реалност. Фракталите ни позволяват да надникнем там, където ни се струва, че не съществува никакъв ред и където умонепостижимостта заплашва да ни предаде на лудостта. Спецификата на фрактала е, че една произволно голяма част от него представлява същото, което представлява той самият в цялост. Най-простият фрактал, познат на всички ни, е спиралата. Известно е, че ние не можем от позициите на днешното човешко съзнание да умозрем цялата спирала: нито можем да проникнем в безкрайно-малките й завинтвания, нито можем да обемем безкрайно-големите й разгръщания. Но ако вземем който и да било произволен отрязък от спиралната крива, ще установим, че той е част от същата математическа функция, която изчислява и останалите спирални ротации към безкрайността - в двете недостъпни за нас посоки. Фракталът е нещо подобно.

13 декември 2010

Zeitgeist: Moving Forward - премиера 15-ти Януари 2011


Zeitgeist: Moving Forward е новия филм от поредицата Zeitgeist. Той ще бъде пуснат едновременно в 60+ страни на 20 езика от 15-ти Януари 2011 г.


Ето и някой цитати от филма:
“ECONOMISTS TODAY ARE, IN FACT, NOT ECONOMISTS AT ALL. THEY ARE PROPAGANDISTS OF MONEY VALUE. THIS SYSTEM IS MORE WASTEFUL THAN EVERY OTHER SYSTEM IN THE HISTORY OF THE PLANET. SO YOU ARE REALLY DEALING WITH NOT AN ECONOMIC SYSTEM BUT I WOULD GO SO FAR AS TO SAY AN AN TI-ECONOMIC SYSTEM.”
- Dr. John Mcmurty, Author: “The Cancer Stage of Capitalism”


"Днешните икономисти, всъщност изобщо не са икономисти. Те са пропагандисти на парична стойност. Тази система е по-замърсяваща, отколкото която и да е друга система в историята на планетата. Така, че ние си имаме работа с не-икономическа и аз даже бих казъл анти-икономическа система."
- Др. Джон Макмърти, автор на "Раковото състояние на Капитализма"
 “IN THE PAST, THE MAIN THREAT TO HUMAN SURVIVAL WAS NATURE.
TODAY IT IS CULTURE...WHAT WE ARE DOING TO EACH OTHER.”
- Dr. James Gilligan, Psychiatrist - Harvard Medical School


"В миналото, основната заплаха за човешкото оцеляване а била природата.
Днес е културата...това което си причинавяме един на друг."
- Др. Джеймс Гилиган, психиатър в Медицинското училище Харвард
 “WHAT WE FACE NOW OVER THE NEXT 20-30 YEARS IS A FUNDAMENTAL CHANGE OF THE LIFE WE HAVE KNOWN FOR THE LAST CENTURY. IT IS A TURNING POINT IN HISTORY.”
- Dr. Colin Campbell, ASPO International


"Това, което виждаме през последните 20-30 години е фундаментална промяна на живота, какъвто го познаваме през последния век. Това е превратна точка в историята."
- Др. Колин Кембъл, ASPO International
 “WE ARE NOW BECOMING AWARE OF HOW FUNDAMENTALLY SOCIAL HUMAN BEINGS ARE AND THE ECONOMIC THEORY WE HAVE WORKED WITH FOR THE LAST FEW GENERATIONS IS BEING CHALLENGED BY A FIELD OF EXPERIMENTAL AND BEHAVIORAL ECONOMICS.”
- Richard Wilkinson, Professor Emeritus at the University of Nottingham


"В момента започваме да разбираме колко фундаментално социални са човешките същества и икономическите теории, върху които работихме за последните няколко поколения са предизвикани от експериментални и поведенчески икономики."
- Ричард Уилкинсън, Почетен професор на Нотингамския Университет
 “WAR, POVERTY, CORRUPTION, HUNGER, MISERY, HUMAN SUFFERING WILL NOT CHANGE IN A MONETARY SYSTEM. THAT IS, THERE WILL BE VERY LITTLE SIGNIFICANT CHANGE. IT’S GOING TO TAKE THE REDESIGN OF OUR CULTURE AND VALUES AND IT HAS TO BE RELATED TO THE RESOURCES OF THE EARTH.”
- Jacque Fresco, The Venus Project


"Войната, бедността, корупцията, глада, мизерията, човешките страдания няма да се променят в рамките на монетарната система. Това е, ще има много незначителни промени. Ще трябва да преработим нашата култура и ценности и това трябва да е свързано с ресурсите на планетата"
- Жак Фреско, Проект Венера

06 декември 2010

Дейвид Айк и цената на истината