13 декември 2010

Zeitgeist: Moving Forward - премиера 15-ти Януари 2011


Zeitgeist: Moving Forward е новия филм от поредицата Zeitgeist. Той ще бъде пуснат едновременно в 60+ страни на 20 езика от 15-ти Януари 2011 г.


Ето и някой цитати от филма:
“ECONOMISTS TODAY ARE, IN FACT, NOT ECONOMISTS AT ALL. THEY ARE PROPAGANDISTS OF MONEY VALUE. THIS SYSTEM IS MORE WASTEFUL THAN EVERY OTHER SYSTEM IN THE HISTORY OF THE PLANET. SO YOU ARE REALLY DEALING WITH NOT AN ECONOMIC SYSTEM BUT I WOULD GO SO FAR AS TO SAY AN AN TI-ECONOMIC SYSTEM.”
- Dr. John Mcmurty, Author: “The Cancer Stage of Capitalism”


"Днешните икономисти, всъщност изобщо не са икономисти. Те са пропагандисти на парична стойност. Тази система е по-замърсяваща, отколкото която и да е друга система в историята на планетата. Така, че ние си имаме работа с не-икономическа и аз даже бих казъл анти-икономическа система."
- Др. Джон Макмърти, автор на "Раковото състояние на Капитализма"
 “IN THE PAST, THE MAIN THREAT TO HUMAN SURVIVAL WAS NATURE.
TODAY IT IS CULTURE...WHAT WE ARE DOING TO EACH OTHER.”
- Dr. James Gilligan, Psychiatrist - Harvard Medical School


"В миналото, основната заплаха за човешкото оцеляване а била природата.
Днес е културата...това което си причинавяме един на друг."
- Др. Джеймс Гилиган, психиатър в Медицинското училище Харвард
 “WHAT WE FACE NOW OVER THE NEXT 20-30 YEARS IS A FUNDAMENTAL CHANGE OF THE LIFE WE HAVE KNOWN FOR THE LAST CENTURY. IT IS A TURNING POINT IN HISTORY.”
- Dr. Colin Campbell, ASPO International


"Това, което виждаме през последните 20-30 години е фундаментална промяна на живота, какъвто го познаваме през последния век. Това е превратна точка в историята."
- Др. Колин Кембъл, ASPO International
 “WE ARE NOW BECOMING AWARE OF HOW FUNDAMENTALLY SOCIAL HUMAN BEINGS ARE AND THE ECONOMIC THEORY WE HAVE WORKED WITH FOR THE LAST FEW GENERATIONS IS BEING CHALLENGED BY A FIELD OF EXPERIMENTAL AND BEHAVIORAL ECONOMICS.”
- Richard Wilkinson, Professor Emeritus at the University of Nottingham


"В момента започваме да разбираме колко фундаментално социални са човешките същества и икономическите теории, върху които работихме за последните няколко поколения са предизвикани от експериментални и поведенчески икономики."
- Ричард Уилкинсън, Почетен професор на Нотингамския Университет
 “WAR, POVERTY, CORRUPTION, HUNGER, MISERY, HUMAN SUFFERING WILL NOT CHANGE IN A MONETARY SYSTEM. THAT IS, THERE WILL BE VERY LITTLE SIGNIFICANT CHANGE. IT’S GOING TO TAKE THE REDESIGN OF OUR CULTURE AND VALUES AND IT HAS TO BE RELATED TO THE RESOURCES OF THE EARTH.”
- Jacque Fresco, The Venus Project


"Войната, бедността, корупцията, глада, мизерията, човешките страдания няма да се променят в рамките на монетарната система. Това е, ще има много незначителни промени. Ще трябва да преработим нашата култура и ценности и това трябва да е свързано с ресурсите на планетата"
- Жак Фреско, Проект Венера

0 коментара:

Публикуване на коментар